30 October 2011

FAIL-FAIL KELAS PEMULIHAN KHAS


BIL
NAMA FAIL
PENGISIAN
CATATAN
01
FAIL  INDUK PEMULIHAN KHAS
I.           Surat-surat Berkaitan Pemulihan Khas (dalaman/Luaran)
II.         Carta Organisasi Kurikulum & Panitia
III.       Jawatankuasa Panitia
IV.      Pekeliling-pekeliling Ikhtisas  berkaitan Pemulihan Khas
V.        Salinan S.A.P semua peralatan/perabot Pemulihan Khas (Naik taraf / HIPs)

Perlu dikemaskini setiap tahun.
S.A.P  asal hendaklah diletakkan di pejabat sekolah.

02
FAIL SUKATAN PELAJARAN
i.           Sukatan Pelajaran Kelas Pemulihan Khas
ii.         Huraian Sukatan Pelajaran Pemulihan Khas
iii.       Rancangan Pelajaran Tahunan
iv.       Senarai Bahan Bantu Mengajar & KedudukannyaSediakan buku stok inventori pemulihan khas.

03
FAIL MESYUARAT
i.           Surat-surat panggilan mesyuarat (sekolah, PPD dan JPN)
ii.         Mesyuarat Jawatankuasa sekurang-kurangnya 3 kali setahun.
iii.        Minit mesyuarat disediakan selepas mesyuarat diadakan.

Perlu ditekankan secara terperinci berkenaan peningkatan program pemulihan khas. (carta gantt program / aktiviti / projek pemulihan khas.

Melaporkan hasil pencapaian murid kepada pihak yang berkenaan (jawatankuasa pemulihan khas, ibubapa dan pihak yang berkaitan)

BIL
NAMA FAIL
PENGISIAN
CATATAN
04
FAIL  PROGRAM KECEMERLANGAN
i.           Merancang program/projek/aktiviti murid dalam bidang kurikulum.
ii.         Menyediakan laporan program berbentuk dokumentasi
iii.       Menyediakan rekod potensi murid

Pamerkan dokumentasi  sebarang program yang telah dilaksanakan.
05
FAIL ANALISIS IPP2M DAN MIR
i.           Rekod Prestasi Murid / BIP 001.
ii.         Rekod Analisis Pemulihan Khas
iii.       Rekod perbandingan (3 tahun kebelakang)

Rekod prestasi hendaklah diberi sesalinan kepada pihak sekolah dan waris/penjaga.

06
FAIL PENYELIAAN / PENCERAPAN
i.           Pencerapan  Guru besar
ii.         Pencerapan oleh Penolong Kanan
iii.       Pencerapan dari PPD/JPN

Salinan pencerapan hendaklah dimasukkan  ke dalam fail pencerapan.
07
FAIL PEMERIKSAAN HASIL KERJA MURID
i.           Jadual Pemeriksaan murid (individu)
ii.         Instrumen-instrumen pemeriksaan
(memastikan murid membuat pembetulan jika terdapat kesalahan)

Mengikut keupayaan dan kebolehan Individu serta dipelbagaikan jenis soalan mengikut kesesuaian.

Soalan dapat membantu murid untuk mengingat / memahami pelajaran.

Guru perlu menunjukkan kesilapan murid dan memeriksa dalam tempoh dan kekerapan yang munasabah.

Memberi ulasan / penghargaan kepada hasil kerja yang baik dan membina.

BIL
NAMA FAIL
PENGISIAN
CATATAN
08
FAIL AKTIVITI KOKURIKULUM AKADEMIK
i.           Surat Panggilan  Mesyuarat
ii.         Merancang dan menyenaraikan Aktiviti Tahunan yang dirancang.
iii.       Laporan Aktiviti yang telah dijalankan

Semua perlu di dokumentasikan.

Melaporkan hasil pencapaian aktiviti kokurikulum kepada pihak pengurusan sekolah/waris dan pihak yang berkaitan.

09
FAIL BANK SOALAN IPP2M , MIR & CD-CD PEMULIHAN KHAS
i.           Semua set ujian yang digunakan.
(saringan.dianostik, rekod pengamatan)


10
FAIL MAKLUMAT GURU PEMULIHAN
i.           Maklumat Lengkap Guru Pemulihan Khas
ii.         Jadual Waktu Guru pemulihan


11
FAIL REKOD PERIBADI MURID (INDIVIDU)
i.           Borang Pencalonan Murid
ii.         Borang Pengumpulan Maklumat
iii.       Kaji selidik / borang latar belakang
iv.       Rekod kesihatan
v.         Semua lembaran kerja murid
vi.       Semua Ujian dijalankan
vii.     Catatan-catatan lain yang berkaitan dengan murid
Perlu dikemaskini setiap kali ada perubahan murid pemulihan khas.

Disediakan oleh

Program Pemulihan Khas
Unit Pendidikan Khas
Sektor Pendidikan Swasta dan Pendidikan Khas
Jabatan Pelajaran Negeri Kedah

No comments:

Post a Comment